Zmuva o poskytnutí dotácie č.DS/70/2023

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o poskytnutí dotácie, ktorej cieľom je poskytnutie dotácie prijímateľovi na základe žiadosti o poskytnutie dotácie schválenej Dotačnou komisiou Košického samosprávneho kraja, podľa podmienok Výzvy DS/2023 vyhlásenej dňa 23.03.2023. Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z rozpočtu poskytovateľa na základe žiadosti predloženej prijímateľom na projekt s názvom: Smart riešenia pre IKT služby obce Krásnovce

Poskytovateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Prijímateľ: Obec Krásnovce

Hodnota: 2 000,00€

Dokument na stiahnutie