Zmluva o poskytovaní služieb (INITED)

ZMLUVA o poskytovaní služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a predpisov

INITED s.r.o.
J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava

mesačne 120€

> Zmluva