Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 a 31.12.2019, overenie dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, audit súladu výročnej správy s auditovanou ročnou závierkou
cena služby 500,00 €
Ing. Marta Podolcová, 9.mája 15, 071 01  Michalovce

> Dokument na stiahnutie