Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemok Krásnovce, parc.č. 1791, LV 624
Budúci oprávnený: Mrg. Štefan Kolesár, Michalovce
Budúci povinný: Obec Krásnovce

> Dokument na stiahnutie