Závery zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 29.04.2020

Schválenie zámeru uzatvoriť Kúpnu zmluvu na predaj nehnuteľnosti
Cena vo výške určenej znaleckým posudkom – 1,41€
Mgr.Ľubica Voroňáková a Ján Voroňák

> Dokument na stiahnutie