Zasadnutie obecného zastupiteľstva

O B E C   K R Á S N O V C E

Obecný úrad

MVDr. Tibor Kostovčík, starosta obce

Krásnovce 3.12.2018

P O Z V Á N K A

Na základe Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krásnovciach, ktoré sa uskutoční :

dňa 8.decembra o 16,00 hod.

na Obecnom úrade Krásnovce.

1. Otvorenie zasadnutia
2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
4. Zloženie sľubu poslancov
5. Vystúpenie novozvoleného starostu
6. Schválenie programu zastupiteľstva
7. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
8. Návrh na zriadenie obecných komisií a voľba ich predsedov
9. Voľba zástupcu starostu
10. Prejednanie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
11. Diskusia
12. Záver

Žiadam všetkých pozvaných o dochvíľnu účasť.