Výzva na predkladanie  ponuky

Výzva na predkladanie  ponuky v zadávaní zákazky  podľa § 117 zákona č. 343/2015 Zz. v znení neskorších predpisov na predmet – uskutočnenie stavebných prác s názvom: Kultúrny dom v obci Krásnovce („KDK“) – I. etapa


Dokumenty na stiahnutie:

výzva na predkladanie ponúk

prílohy k výzve v editovateľnom formáte

príloha k výzve – obchodné podmienky v editovateľnom formáte

PD a výkaz výmer