Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

O B E C KRÁSNOVCE

Návrh

Všeobecne  záväzného   nariadenia

č. 2/2015

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce  Krásnovce

Návrh VZN: –  vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :   5.2.2015

–  zverejnený na internetovej adrese obce  dňa : 20.2.2015

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Krásnovciach  dňa 20.2.2015   pod č. :  1/2015

VZN  vyvesené na úradnej tabuli obce Krásnovciah   dňa : 21.2.2015

VZN nadobúda účinnosť dňom 1.3.2015

úradná pečiatka

s erbom obce

za obec :

Obecné zastupiteľstvo obce Krásnovce  na základe ust.§ 39 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov  v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov v nadväznosti   v y d á v a    toto

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE

č. 2/2015

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných  odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností na území obce  Krásnovce

PRVÁ ČASŤ

Úvodné ustanovenia

§ 1

(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenia“) je upraviť v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci.

(2) Nariadenie upravuje spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.

(3) Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce Krásnovce

DRUHÁ  ČASŤ

Nakladanie s komunálnymi odpadmi

§ 2

Komunálny odpad a jeho druhy

(1) Toto nariadenie sa vzťahuje na nasledujúce druhy komunálnych odpadov v súlade s ustanoveniami vyhl. MŽP SR č. 284/2001 Z. z.  ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov :

a) podskupina separovane zbierané zložky komunálnych odpadov:

20 01 01, 15 01 01 papier a lepenka,

20 01 02, 15 01 07 sklo,

15 01 02 plasty

15 01 05-VKM

15 01 04- kov

20 01 36-vyradený elektroodpad

20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,

b) podskupina odpadov zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov)

20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad,

20 02 02 zemina a kamenivo,

c) podskupina iné komunálne odpady

20 03 01 zmesový komunálny odpad,

20 03 03 odpad z čistenia ulíc,

(2) Komunálny odpad a drobný stavebný odpad  je možné na území obce Krásnovce ukladať výlučne len na tento účel vyhradených miestach.

(3) Za vyhradené miesta a lokality sa na území obce Krásnovce považujú:

zberné nádoby,

veľkokapacitné kontajnery,

plastové vrecia umiestnené v domácnostiach

§ 3

Spôsob zberu komunálneho odpadu, preprava a spôsob separovaného zberu

(1) Na území obce Krásnovce sú držitelia komunálneho odpadu povinní zhromažďovať a umiestňovať komunálny odpad  po vytriedení  podľa jednotlivých zložiek odpadov v zmysle § 2 tohto nariadenia nasledovne:

a) do zbernej nádoby umiestnenej pri každej stavbe na území obce:

b) obyvatelia – fyzické osoby sú povinní odovzdávať oddelené zložky komunálneho odpadu v rámci triedeného zberu, a to takto:

plastové vrece –  sklo,

plastové vrece  – papier,

plastové vrece  – plast

veľkokapacitný kontajner – kov

biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú obyvatelia – fyzické osoby povinné zhodnocovať kompostovaním vo svojich domácnostiach

(2) Objemný odpad sú obyvatelia povinní umiestňovať   do kontajnerov na zber objemného odpadu, ktoré sú umiestnené na obecnom pozemku pri kultúrnom dome  Krásnovce a DS v Krásnovciach

buy Colchicine

(3)

(4) Biologicky rozložiteľné odpady zo zelene   môžu držitelia týchto odpadov zhodnocovať

kompostovaním na  vlastnom pozemku.

(5) Zber, zhodnocovanie  a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zabezpečuje na území obce právnická osoba, ktorá má na tento účel uzatvorenú s obcou zmluvu (ďalej len „prepravná organizácia“) TaZS mesta Michalovce.

(6)

(7) cheap Phenergan Zamestnanci prepravnej organizácie sú oprávnení odmietnuť vyprázdniť zbernú nádobu umiestnenú pri stavbe na území obce, ak zistia, že sa v zbernej nádobe nachádza iný druh odpadu, než  je v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia prípustný.

§ 4

Nakladanie s drobným stavebným odpadom

(1) Za drobný stavebný odpad na území obce Krásnovce sa považuje:

– stará omietka, drobné úlomky stavebného materiálu, tehly, tvárnice

– keramické odpady, odpad zo zatepľovania domov – polystyrén

(2) Držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú časť zhodnotiť; zvyšnú časť je držiteľ povinný umiestniť v príslušných zberných nádobách, resp. na určených miestach pre objemný odpad, ak sa jedná o drobný stavebný odpad, ktorý nie je možné v zbernej nádobe umiestniť.

§ 6

Nakladanie s elektroodpadmi z domácností

(1) Za elektroodpad z domácností sa považuje: je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.

(2) Nakladať s elektroodpadom z domácností je možné za nasledujúcich podmienok:

elektroodpad z domácnosti v deň zberu elektroodpadu umiestniť na nevyhnutne potrebnú

dobu na zber poverenou organizáciou   na verejnom priestranstve pred svojim pozemkom

§ 7

Viagra

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými  komunálnymi odpadmi

(1) Obec nezaviedla triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov z nasledovných dôvodov :

Pôvodcovia biologicky rozložiteľných odpadov sú povinní zhodnocovať odpad kompostovaním na vlastných pozemkoch, z čoho vyplýva, že najmenej 80% obyvateľov kompostuje vlastný odpad.

TRETIA   ČASŤ

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 8

(1) Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších právnych predpisov a týmto nariadením.

(2) Všetky právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, musia zosúladiť  svoju činnosť s týmto nariadením do 2 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto  nariadenia.

(3) Obec spôsobom v obci obvyklým zabezpečí informovanie obyvateľov o dôležitých skutočnostiach vzťahujúcich sa k tomuto nariadeniu.

(4) Výšku poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krásnovce stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce Krásnovce o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

(5) Na tomto nariadení sa uznieslo  Obecné zastupiteľstvo obce Krásnovce dňa 20.2.2015

Uznesením č.1/2015

(6) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom : 1.3.2015

V Krásnovciach dňa: 20.1.2015

MVDr. Tibor Kostovčík

Starosta obce