Všeobecne záväzné nariadenie obce Krásnovce

 č.1/2013

o miestnej dani z nehnuteľností

Obec Krásnovce, Obecné zastupiteľstvo v Krásnovciach v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami § 4 a súvisiacich ustanovení a § 98 zákona č. 582/2004 Z. .z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

sa uznieslo na vydaní tohto

všeobecne záväzného nariadenia Obce Krásnovce

Časť I.

Všeobecné ustanovenia

§ 1

Úvodné ustanovenie

Základné náležitosti o miestnej dani za nehnuteľnosti sú ustanovené v § 4 a nasl. zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 2

Základné ustanovenie

1.                Obec Krásnovce ako správca dane (ďalej len „správca dane“) zavádza s účinnosťou od 1.1.2013 miestnu daň z nehnuteľností.

2.                Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani z nehnuteľností v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 582/2004 Z. .z..

§ 3

Predmet úpravy VZN

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani z nehnuteľností, ktorá zahŕňa:

a)     daň z pozemkov,

b)    daň zo stavieb,

Časť II.

Daň z pozemkov

§ 4

 Základ dane

1.  Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady  a trvalé

      trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov vynásobená výmerou pozemkov v m2, pričom

     Hodnota pozemkov v eurách/ m2 pre katastrálne územie Krásnovce . 808997 podľa prílohy

     č. 1 zákona č.582/2004 Z. z.  v znení neskorších predpisov  je:

     a) OP          0,4733 €/m2

     b) TTP         0,1254 €/m2

2. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné

    pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku vynásobená výmerou pozemkov v m2, pričom

   Hodnota pozemkov v eurách/m2 pre obce s počtom do 1000 obyvateľov* podľa prílohy č. 2 zákona č.

   582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov je:

   a) stavebné pozemky                                                13,28 €/m2

   b) záhrady                                                                  1,33 €/m2

   c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy             1,33 €/m2

   *pozn.: Obec Krásnovce má 635 obyvateľov.

§ 5

Sadzba dane

1. Správca dane určuje pre  pozemky na území obce Krásnovce ročnú sadzbu dane z pozemkov:

    a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé  trávnaté porasty           0,45 %

    b)záhrady                                                                                                   0,25 %

    c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy                            0,25 %

    d) stavebné pozemky                                                                                0,25 %.

Časť III.

Daň zo stavieb

§ 6

Sadzba dane

1. Správca dane určuje pre  stavby na  území obce Krásnovce tohto všeobecne záväzného nariadenia, ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy       

    a)  0,033 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

    b)  0,100€ za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,

    c)  0,100 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,

    d)  0,130€ za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov ,

    e)  0,330 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,

    f)   0,330€ za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu  s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou ,

    g)  0,170 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) .

2.  Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,030 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia .  

Článok IV.

Spoločné, zrušovacie a záverečné ustanovenia

§ 8

Oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnuteľností

1.                Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:

Napr.

a)    pozemky, na ktorých sú cintoríny,

b)    b)pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave

                                                                                     § 9

Zrušovacie ustanovenia

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Krásnovce zo dňa  25.12.2011

§ 11

Záverečné ustanovenia

Obecné zastupiteľstvo v  Krásnovciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 12.12.2012 uznesením č.12/2012 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013.

                                                                                    MVDr.Tibor Kostovčík             

                                                                                             starosta obce