Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia

O B E C  KRÁSNOVCE

Všeobecne  záväzné  nariadenie

č. 1/2015

o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia na území obce KRÁSNOVCE

Návrh VZN: –  vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :   5.2.2015

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Krásnovciach  dňa  20.2.02015   pod č. :  1/2015

VZN  vyvesené na úradnej tabuli obce Krásnovciach  dňa : 21.2.2015

VZN nadobúda účinnosť dňom 1.3.2015

úradná pečiatka

s erbom obce

za obec :

Obecné zastupiteľstvo v Krásnovciach na základe prenesenej pôsobnosti podľa § 6 ods. 2 zákona č. 102/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 22 a § 27 zákona č. 137/2010 o ovzduší a podľa § 2 ods. 2 a § 6 ods. 4 a 5 zákona č. 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia schválilo

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KRÁSNOVCE

č. 1/2015

O OCHRANE OVZDUŠIA A O POPLATKOCH ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA NA ÚZEMÍ OBCE KRÁSNOVCE

I. ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet nariadenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN):

– vymedzuje základné pojmy, práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia na území obce Krásnovce (ďalej len obec),

– určuje pôsobnosť obce ako orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia,

– stanovuje poplatky za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovaním malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, pričom poplatková povinnosť a oznamovacia povinnosť sa vzťahuje len na právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie,

– určuje zodpovednosť za porušenie povinnosti na úseku ochrany ovzdušia.

II. ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 2

Základné pojmy

(1) Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia (ďalej len malý zdroj) sú:

a) technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom do 300 kW,

b) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia (nad 50 MW) a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia (0,3 MW- 50MW),

c) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia,

d) skládky palív, surovín, produktov a odpadov, ak nie sú súčasťou veľkých alebo stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia

e) stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkých alebo stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia

(2) Znečisťujúcou látkou je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie.

(3) Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania sa rozumie právnická alebo fyzická osoba , ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať tento zdroj.

(4) Pri pochybnostiach o vymedzení malého zdroja znečisťovania ovzdušia, o začlenení a jeho kategorizácii rozhodne OU ŽP Michalovce.

§ 3

Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov

(1) Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní:

a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými obcou:

– požiadať obec o vydanie rozhodnutia o povolení stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie, tento súhlas je záväzným stanoviskom (§ 17 ods. 1 písm. a) Zákona o ovzduší č. 137/2010)

– požiadať obec o vydanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách (§ 17 ods. 1 písm. c) Zákona o ovzduší č. 137/2010)

– požiadať obec o vydanie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu, (§ 17 ods. 1 písm. f) Zákona o ovzduší č. 137/2010)

b) umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným osobám ku malým zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly malého zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné podklady,

c) vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou,

d) viesť prevádzkovú evidenciu o malých zdrojoch a poskytovať obvodnému úradu životného prostredia ustanovené údaje a na požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným právnickým osobám,

e) neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu.

f) v zariadeniach na spaľovanie palín sa nesmú spaľovať iné palivá, než určené výrobcom zariadení, príp. uvedené v schválenom súbore technicko-prevádzkových parametroch a technicko- organizačných opatrení na zabezpečenie prevádzky zdrojov alebo uvedené v súhlase obce.

(2) Povinnosti podľa odseku 1 písm. b) a d) sa vzťahujú len na právnické osoby a na fyzické osoby – podnikateľov.

§ 4

Pôsobnosť obce na úseku ochrany ovzdušia

(1) Obec pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia

a) sa podieľa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu,

b) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,

c) vydáva súhlas pre malé zdroje podľa § 17 ods. 1 písm. a), c) a f),

d)uloží prevádzkovateľovi malého zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti ustanovené Zákonom o ovzduší č. 137/2010 a všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia,

e) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,

f) môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,

g) môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov,

h) určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov,

i) nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu podľa § 17 ods.1 písm. f

(2) Obec v súhlasoch podľa odseku 1 písm. c) môže určiť podmienky prevádzkovania malých zdrojov.

III. ČASŤ

POVINNOSTI NIEKTORÝCH PREVÁDZKOVATEĽOV MALÝCH ZDROJOV,

URČOVANIE VÝŠKY POPLATKU

§ 5

purchase Lamisil online

Vyčlenenie malých zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje poplatková a oznamovacia povinnosť

order Aciclovir online

(1) Poplatková ani oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na:

a) malé zdroje, ktoré sú umiestnené v bytoch a rodinných domoch, v stavbách určených na individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto zdroje nevyužívajú na podnikanie,

b) malé zdroje, ktoré prevádzkuje obec,

c) malé zdroje, ktoré prevádzkujú školské a zdravotnícke zariadenia,

d) malé zdroje, ktoré prevádzkujú sociálne, charitatívne, záujmové a cirkevné organizácie

§ 6

Poplatková povinnosť

(1) Povinnosť platiť poplatky za malé zdroje sa vzťahuje na právnické osoby a na fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a prevádzkujú malý zdroj na území obce.

(2) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje:

– na kalendárny rok sumou podľa § 8 tohto VZN určenou rozhodnutím obce,

– na základe oznámených údajov podľa § 7 tohto VZN za každý malý zdroj podľa spotreby palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

§ 7

Oznamovacia povinnosť

(1) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú (náležitosti oznámenia prevádzkovateľa malého zdroja sú uvedené v prílohe č. 1 tohto VZN).

(2) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný písomne oznámiť obci aj zánik malého zdroja resp. zmenu prevádzkovateľa malého zdroja do 15 dní odo dňa zániku malého zdroja resp. zmeny a zároveň oznámiť údaje potrebné pre výpočet poplatku za obdobie príslušného roka, v ktorom malý zdroj prevádzkoval.

(3) V oznámení podľa odseku 1) je prevádzkovateľ povinný uviesť:

· základné údaje z obchodného alebo živnostenského registra,

· miesto prevádzky malého zdroja,

· umiestnenie, typ a príkon malého zdroja,

· množstvo a druh použitého paliva a surovín za uplynulý rok,

· počet prevádzkových hodín malého zdroja,

· druh a účinnosť odlučovacích zariadení.

(4)Obec preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a surovín vydá rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku a termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja.

(5)Povinnosti podľa odseku 1 sa vzťahujú len na právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie.

  • Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na prevádzkovateľa prevádzkujúceho malý zdroj na plynné palivo.

§ 8

Výška poplatku

(1) Obec preskúma údaje uvedené v oznámení a vydá rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja za predchádzajúci rok a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja.

(2) Výška poplatku pre prevádzkovateľa malého zdroja sa pre rok  stanovuje nasledovne:Poplatok za malý zdroj spaľujúci pevné palivo, za každú spotrebovanú aj začatú 1 tonu

 

a) uhoľné brikety

5,643 EUR/rok

b) hnedé uhlie

4,979 EUR/rok

c) lignit

3,983 EUR/rok

d) čierne uhlie

3,319 EUR/rok

e) koks

1,992 EUR/rok

f) drevené brikety a pelety

1,660 EUR/rok

g) drevo

purchase esomeprazole

1,328 EUR/rok

(3) Poplatok za malý zdroj spaľujúci kvapalné palivo, za každú spotrebovanú aj začatú 1 tonu

a) ťažký vykurovací olej

2,987 EUR/rok

b) ľahký vykurovací olej

2,324 EUR/rok

c) nafta

1,992 EUR/rok

(4) Poplatok za malý zdroj spaľujúci plynné palivo – zemný plyn je 3,319 EUR pri ročnej spotrebe v rozmedzí od 25 000 m3 do 40 000 m3. Pri nižšej spotrebe plynného paliva sa poplatok nevyrubuje. V prípade vyššej spotreby sa výška poplatku za malý zdroj určí ako 3,3193-násobok podielu skutočnej spotreby k maximálnej spotrebe uvedenej v prvej vete (40 000 m3).

(5) K vypočítanému poplatku sa za každých 25 kW príkonu (výkonu) aj začatých malého zdroja pripočíta 3,319 EUR.

(6) Pre ostatné malé zdroje je výška poplatku určovaná individuálne, maximálne 663,87 EUR/rok.

(7) Ročný poplatok prevádzkovateľa pozostáva  zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje v obci.

(8) Poplatok je splatný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Vymedzenie malého zdroja, na ktoré sa nevzťahuje poplatková povinnosť

Poplatková povinnosť sa nevzťahuje na:

a) malý zdroj prevádzkovaný obcou    ,
b) malý zdroj prevádzkovaný základnou školou, materskou školou a inými školskými zariadeniami,
c) malý zdroj prevádzkovaný organizáciou, poskytujúcou všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
d) malý zdroj prevádzkovaný fyzickou osobou, ak zdroj nie je pravidelne využívaný na podnikateľskú činnosť.
e) na všetky druhy krbov v podnikateľských objektoch.

§ 9
Pokuty

  1. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v § 3, odsek 1, písm. c) tohto všeobecne záväzného nariadenia uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do 663,87 EUR.
  2. Pokuty a poplatky uložené Obcou Krásnovce sú príjmom obce.
  3. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva obec prostredníctvom starostu obce, poverených zamestnancov obce a hlavného kontrolóra.

§ 10
Záverečné ustanovenia

  1. Obecné zastupiteľstvo obce Krásnovce sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa 20.2.2015 uznesením č. 1/2015
  2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.3.2015.

V Krásnovciach dňa 21.2.2015

MVDr. Tibor Kostovčík

Starosta obce