Územný plán obce

Územný plán obce

 

Uznesenie č.10/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krásnovce
konaného dňa 18.11.2015 na Obecnom Úrade v Krásnovciach

 

Všeobecne záväzné nariadenie c. 4/2015
o záväznej casti spolocného Územného plánu (ÚPN) obcí Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a
Šamudovce v rozsahu riešenia na k.ú. obce Krásnovce

 

Zmeny a doplnky 1/2019 v spoločnom Územnémnom plánane (ÚPN) obcí Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a Šamudovce

 

Odkaz na textovú časť

Odkaz na Grafickú časť