Profil verejného obstarávateľa

Názov organizácie: Obec KRÁSNOVCE
Sídlo Obecný úrad v Krásnovciach
IČO 00325368
DIČ 2020738929
Štatutárny zástupca Ing. Miloš Hujdič,starosta obce
e-mail podatelna@krasnovce.sk

info@krasnovce.sk

starosta@krasnovce.sk

tel.č. 056/6422892 0905362457

Obec Krásnovce je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávate!’ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Verejné obstarávanie podľa schváleného harmonogramu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených požiadaviek zabezpečujú odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v spolupráci s jednotlivými zamestnancami podľa vnútornej Smernice upravujúcej postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác.

Správa o zákazke „Rekonštrukcia strechy na budove Materskej školy Krásnovce“