PREVÁDZKOVÝ PORIADOK DOMU SMÚTKU a CINTORÍNSKY PORIADOK v obci Krásnovce

 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK  DOMU SMÚTKU

a CINTORÍNSKY  PORIADOK

v obci Krásnovce

 

Dom smútku slúži pre všetkých občanov obce na dôstojnú poslednú rozlúčkuso zosnulými.

Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie domu smútku ako verejného  zdravotno-technického zariadenia vyžadujú, aby dom smútku bol udržiavaný v takom stave, ktorý zodpovedá dôstojným  ľudským vzťahom a pri jeho používaní sa dodržiavali zdravotné, hygienické a iné predpisy. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby všetci občania na poslednú rozlúčku so zosnulým využívali toto zariadenie. Organizovanie pohrebov v domácnostiach odo dňa uvedenia domu smútku do prevádzky sa   n e d o p o r u č u j e.

 

            Správcom Domu smútku je Obec Krásnovce, ktorá sa stará o jeho prevádzku a údržbu.

                                                    Článok 1

 

Pohrebné obrady organizujú najbližší príbuzní zosnulého, ktorí sú povinní skutočnosť

úmrtia rodinného príslušníka ohlásiť na obecnom úrade. Prípravu obradnej miestnosti, obsluhu chladiaceho zariadenia, otvorenie a uzamknutie budovy zabezpečí určený správca domu smútku.

Telesné pozostatky zosnulého môžu byť vystavené v rozlúčkovej miestnosti na katafalku

v predvečer pohrebu najneskôr do 22,00 hod. a v deň pohrebu najviac dve hodiny pred pohrebom. V ostatnom čase ma byť telo zosnulého uložené v chladiacom zariadení,

pričom truhla musí byť odkrytá.

15 minút pred samotným obradom musí byť truhla uzatvorená na základe pokynov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Po ukončení pohrebu je nájomca povinný odovzdať budovu v neporušenom stave.

 

V PRIESTOROCH DOMU SMÚTKU JE ZAKÁZANÉ PODÁVAŤ A POŽÍVAŤ

ALKOHOLICKÉ NÁPOJE A FAJČIŤ !

 

Akékoľvek poškodenie zariadenia, či iné škody spôsobené nájomcom je tento povinný odstrániť, alebo uhradiť do 7 dní.

 

 

 

Článok 2

 

Za poskytnutie domu smútku pre účely pohrebu, na krytie nákladov na jeho prevádzku a údržbu, obecné zastupiteľstvo určilo v zmysle zák. č.526/1990 Zb. o cenách – ako cenu dohodou

 

Paušálny poplatok pre občanov žijúcich trvalo v obci v čase úmrtia vo výške :  20 €

Paušálny poplatok  pre cudzích občanov:                                                         150 €

Hrobové miesto pre vlastných občanov jednorazovo pri pohrebe:                    10 €

Hrobové miesto pre cudzích jednorazovo                                                         200 €

Nájom za rezerváciu hrobového miesta /ročne/                                                10 €

           

Za  poskytnutie domu smútku na účely bohoslužieb bol určený

Paušálny poplatok : 7, € mesačne ( platí každá cirkev samostatne)

Za spotrebovanú elektricku energiu platia nájomníci (církvi) podľa mesačného odpočtu elektromera po odpočítaní prípadných nákladov v čase pohrebu.

 

                                                   Článok 3

CINTORÍNSKY  PORIADOK order Topamax

 

 1. Správcom cintorína je Obec Krásnovce.
 2. Buy cheap Lasix

 3. Starať sa o úpravu hrobov, sú povinní najbližší príbuzní zosnulých.
 4. Cintorínsky odpad /vence, papiere, fľaše, suché kvety a pod./ sú povinní odhadzovať

do veľkokapacitného kontajnéra, ktorý je umiestnený v priestoroch cintorína.

 1. Správca cintorína prevádza bežnú údržbu, upratovanie a kosenie trávy mimo hrobov.
 2. Správca cintorína určuje miesto na vykopanie hrobu.
 3. Kopanie nových hrobov bez súhlasu obecného úradu je prísne z a k á z a n é !
 4. Po vykopaní hrobu je občan povinný odpratať prebytočnú zeminu do priestoru, ktorý mu

určí obecný úrad.

 1. Vjazd motorových vozidiel na cintorín sa z a k a z u j e !
 2. Výrub stromov na cintoríne sa prísne z a k a z u j e !
 3. Deťom do desať rokov je vstup na cintorín povolený iba v sprievode dospelých.
 4. Návštevníci cintorína sú povinní správať sa primerane k piete miesta.

Z a k a z u j e  sa vodiť psov, robiť hluk a pod.

 

Tento prevádzkový  poriadok bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Krásnovciach dňa : 11.5.2015

 

 

MVDr.Tibor Kostovčík

Starosta obce

 

 

 Pôvodný dokument na stiahnutie purchasing Plavix online