Oznámenie rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia Michalovce

Oznámenie
rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia Michalovce pod č. 2012/00156 zo dňa 12.6.2012
verejnou vyhláškou

v zmysle ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení – stavebného povolenia vodnej stavby „Obec Krásnovce – kanalizácia“ v zmysle ust. § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Stavba bude realizovaná na parcelách:

buy Nolvadex online

Furosemide online

Na základe žiadosti stavebníka: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice

o vydanie stavebného rozhodnutia podľa § 26 vodného zákona. Obvodný úrad životného prostredia Michalovce ako príslušný orgán štátnej správy túto preskúmal a na základe výsledku konania a miestneho zisťovania vykonaného konania dňa 14.3.2012 povolil realizáciu vodnej stavby „Obec Krásnovce – kanalizácia“.

Fluconazole no prescription

Účastníci konania môžu do predmetného rozhodnutia nahliadnuť na Obvodnom úrade životného prostredia Michalovce a na Obecnom úrade v obci Krásnovce.