Oznámenie o zrušení výzvy na predkladanie ponúk

Oznámenie o zrušení výzvy na predkladanie ponúk

Obec Krásnovce, so sídlom Krásnovce, 072 01 ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „verejný obstarávateľ“) dňa 24.10.2017 uverejnil výzvu na predkladanie ponuky v zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 citovaného zákona, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác.

Názov predmetu zákazky:

Kultúrny dom v obci Krásnovce („KDK“) – I. etapa

 

Týmto verejný obstarávateľ  z r u š u j e zadávanie predmetnej zákazky a zároveň oznamuje, že opätovne uverejní výzvu na predkladanie ponúk  pre horeuvedený predmet zákazky.