OZNÁMENIE o začatí územného konania

OBEC KRÁSNOVCE

Stavebný úrad Obecný úrad Krásnovce 131 , 072 01 Krásnovce

Číslo: 7694/2011      V Krásnovciach, dňa:24.10.2011

buy Disulfiram online

OZNÁMENIE

Naltrexone no prescription

o začatí územného konania a o nariadení ústného konania podľa § – 36 odst.4 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov – verejnou vyhláškou.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s, GR, Komenského 50,042 48 Košice
podal/li,la/ na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu :

„ Obec Krásnovce – kanalizácia „ líniová stavba, kat. územie Krásnovce.

Na prerokovanie návrhu Obec Krásnovce ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č.50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /ďalej len stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 2 písmeno e/ zákona č. 416/2001 Z.z.
o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v zmysle ust. § 36, ods. 4 stavebného zákona
oznamuje začatie územného konania a podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona

n a r i a ď u j e

Cheap Sildenafil

ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na

deň 9.11.2011 o 09,00 hod. / streda /

so stretnutím na Obecnom úrade v Krásnovciach

Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade
a svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom konaní,pretože na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc
s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.