Oznámenie o začatí obstarávania spoločného územného plánu

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ OBSTARÁVANIA SPOLOČNÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE LASTOMÍR, SLIEPKOVCE, KRÁSNOVCE, ŠAMUDOVCE

V zmysle § 11 odst. (3), § 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení oznamujeme, že obce Lastomír, Sliepkovce, Krásnovce, Šamudovcezačali dňom 19.6.2012 prípravné práce na obstarávanie spoločného územného plánu obce Lastomír, Sliepkovce, Krásnovce, Šamudovce.

  • Vyzývame občanov obce Krásnovce, vlastníkov pozemkov, občianske združenia a občianske iniciatívy, podnikateľov, vlastníkov stavieb verejného dopravného a technického vybavenia riešeného územia, aby poskytli informácie a podklady týkajúce sa katastrálneho územia obce, definovali svoje požiadavky, námety a odporúčania pre riešenie územného plánu obce.
  • Žiadame dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy a organizácie v termíne o poskytnutie podkladov, stratégií, programov a projektov uvedených v §7a stavebného zákona ako „ostatné podklady“. Ide najmä o podklady ochrany prírody a tvorby ŽP a krajiny, ochrany kultúrneho ahistorického dedičstva, projekty pozemkových úprav, lesných a vodohospodárskych úprav pozemkov, koncepcie riešenia dopravnej a technickej infraštruktúry a regionálneho rozvoja. Tieto podklady, pokiaľ sú spracované, sa povinne využívajú pri spracovaní územného plánu.

Námety, požiadavky, podklady a informácie dotknutých orgánov, organizácií, právnických a fyzických osôb je potrebné predložiť v termíne do 30 dní od zverejnenia oznámenia na obecnej tabuli, resp. do 30 dní od doručenia tohto oznámenia na adresu obecného úradu.