Oznámenie o rozsahu výkonu starostu

OZNÁMENIE

o rozsahu výkonu starostu
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
29.októbra 2022

Obecné zastupiteľstvo v Krásnovciach
podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 3/2022 zo dňa  15.6.2022 určilo výkon funkcie starostu obce Krásnovce
pre nové volebné obdobie r. 2022 – 2026
v rozsahu jedna, t. z. v plnom rozsahu.

V Krásnovciach dňa 16.6.2022