Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

OZNÁMENIE FUNKCIÍ, ZAMESTNANÍ, ČINNOSTÍ A MAJETKOVÝCH POMEROV VEREJNÉHO FUNKCIONÁRA

A) Základné údaje o verejnom funkcionárovi
Titul, meno, priezvisko: MVDr. Tibor Kostovčík

Oznámenie za rok: 2019

Oznámenie bolo podané dňa: 18.3.2020 (max. do 30.4.2020)

B) Vykonávaná verejná funkcia:
starosta obce/*

C) Údaje oznámenia
1. Ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie som vykonával: starostu obce

2. Ku dňu podania oznámenia spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3 ústavného zákona:

a) nevykonávam funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára podľa Ústavy Slovenskej republiky a zákonov.

b) nepodnikať; to sa nevzťahuje na výkon povolania, ktoré môže vykonávať len fyzická osoba za zákonom ustanovených podmienok.

c) nie som štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze.

2. Popri výkone funkcie verejného funkcionára vykonáva nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona):

3.Vykonávam nasledujúce zamestnania v pracovnom pomere: Nevykonávam

4. Vykonávam nasledujúcu podnikateľskú činnosť: Nevykonávam

5. Počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie : Nemám žiadne funkcie

6. V predchádzajúcom kalendárnom roku som dosiahol tieto príjmy:

a) príjmy z výkonu verejnej funkcie (zdaniteľný príjem): 31.680 €
b) príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní som pokračoval aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára: 0

7. V súlade s čl. 7 ods. 2 ústavného zákona prikladám v prílohe kópiu podaného daňového priznania k dani z príjmov FO alebo iný doklad vydávaný na daňové účely áno

D) Majetkové pomery verejného funkcionára
1. Vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane bytu a nebytového priestoru (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) ústavného zákona): Rodinný dom , pozemky

2. Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobnej minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. b) ústavného zákona): nemám

3. Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 35- násobok minimálnej mzdy (čl. 7 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. c) ústavného zákona): nemám

4. Vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty : nemám

5. Existencia záväzku : nemám

6. Užívanie nehnuteľnej veci inej FO alebo PO : nie

7. Užívanie hnuteľnej veci inej FO alebo PO : nie

8. 7. Prijaté dary alebo iné výhody : nie

________________________________________________________________________
/* vymazať neaktuálne

POZNÁMKA: súhlas nemusí byť (je to povinnosť zo zákona čl 7 ods. 8 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v z. n. p.
„Oznámenia…“ zverejňuje spracováva príslušná komisia.