Kúpna zmluva

Na základe tejto Kúpnej zmluvy prevádzajú predávajúci do výlučného vlastníctva kupujúceho nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. úz. Krásnovce, obec Krásnovce, okres Michalovce, zapísané v evidencii Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, na LV č. 1079 a k o parcely registra “E“ evidované na mape určeného operátu:
– parcela č. 1644/3 – orná pôda o výmere 4518 m2,
– parcela č. 1644/4 – orná pôda o výmere 18 m2,

Predávajúci:

1/ Anna MATINOVÁ, rod. Červeňáková
2/ Ing. Marcel ANDIĽ, rod. Andiľ
3/ Marcel MIHALČIN, rod. Mihalčin
4/ Anna MARJOVÁ, rod. Mihalčínová

Kupujúci: Obec Krásnovce

Hodnota: 600€

Dokument na stiahnutie