“Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“ – zaslanie správy o hodnotení činnosti

Spoločnosť DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava, splnomocnená spoločnosťou REMING CONSULT a. s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, ktorá je splnomocnená navrhovateľom navrhovanej činnosti spoločnosťou Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, predložila na Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 30.03.2015 správu o hodnotení činnosti „Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“, ktorú Vám v zmysle § 33 zákona ako dotknutej obci zasielame.

Viac v  Dokumente<<