Dodatok k Zmluve o vývoze a zneškodňovaní odpadu

Cena za odvoz nádoby na prekládkovú stanicu Žabany
Pôvodca: TaZS mesta Michalovce
Príjemca: Obec Krásnovce
1ks 1100 lit. nádoba   7,40 €/1 vývoz

Dokument na stiahnutie