Dodatok č.7 k Zmluve o vývoze a zneškodňovaní odpadu č.9/2003

S platnosťou od 1.1.2023 sa mení cena za odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu.

Viac informácií v prílohe