Dodatok č.5 k Zmluve o vývoze a zneškodňovaní odpadu č. 9/2003

Dodatok č.5 k Zmluve o vývoze a zneškodňovaní odpadu č. 9/2003
Vývozca: Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
Pôvodca: obec Krásnovce

Cena za odvoz nádoby na prekládkovú stanicu Žabany:
1ks 110,120 lit.nádoba 0,70€/1 vývoz
1ks 240 lit.nádoba 1,40€/1 vývoz

Prekládka a preprava odpadu skládka Sirník 13,62€/t
Zneškodnenie odpadu skládka Sirník 32,90€/t

Ceny sú uvedené bez DPH

> Dokument na stiahnutie