Dodatok č.3 k zmluve o výkone správy majetku obce

Zmeny zmluvy o výkone správy majetku obce z dôvodu potreby vypracovania Plánu obnovy pre prevádzkovaný infraštrukturálny majetok

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

> Dodatok na stiahnutie