Smart riešenia pre IKT služby obce Krásnovce

Súbor zmlúv a príloh ohľadne projektu s názvom: Smart riešenia pre IKT služby obce Krásnovce

Poskytovateľ: Spoločnosť Alphabet group s. r. o.,
Strojárenská 11/C 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto

Prijímateľ: Obec Krásnovce


Zmluva o vytvorení SMART webového sídla, SMART mobilnej aplikácie pre inteligentné telefóny a SMART systému na hromadné rozposielanie SMS správ, e-mailov a upozornení do aplikácií a poskytnutí súvisiacich služieb

Hodnota: 960,00€ + 650,00€ + 650,00€ bez DPH

Zmluva na stiahnutie
Príloha č.1 na stiahnutie
Príloha č.2 na stiahnutie


Zmluva o poskytovaní servisných služieb, údržby a technickej podpory pre SMART systému na hromadné rozposielanie SMS správ, e-mailov a upozornení

Hodnota: 150,00€ bez DPH za rok

Zmluva na stiahnutie


Zmluva o poskytovaní servisných, podporných a súvisiacich služieb pre SMART webové sídlo

Hodnota: 250,00€ bez DPH za rok

Zmluva na stiahnutie


Zmluva o poskytovaní servisných služieb, údržby a technickej podpory pre SMART mobilnú aplikáciu pre inteligentné telefóny

Hodnota: 200,00€ bez DPH za rok

Zmluva na stiahnutie

Zmuva o poskytnutí dotácie č.DS/70/2023

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o poskytnutí dotácie, ktorej cieľom je poskytnutie dotácie prijímateľovi na základe žiadosti o poskytnutie dotácie schválenej Dotačnou komisiou Košického samosprávneho kraja, podľa podmienok Výzvy DS/2023 vyhlásenej dňa 23.03.2023. Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z rozpočtu poskytovateľa na základe žiadosti predloženej prijímateľom na projekt s názvom: Smart riešenia pre IKT služby obce Krásnovce

Poskytovateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Prijímateľ: Obec Krásnovce

Hodnota: 2 000,00€

Dokument na stiahnutie

Kúpna zmluva

Na základe tejto Kúpnej zmluvy prevádzajú predávajúci do výlučného vlastníctva kupujúceho nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. úz. Krásnovce, obec Krásnovce, okres Michalovce, zapísané v evidencii Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, na LV č. 1079 a k o parcely registra “E“ evidované na mape určeného operátu:
– parcela č. 1644/3 – orná pôda o výmere 4518 m2,
– parcela č. 1644/4 – orná pôda o výmere 18 m2,

Predávajúci:

1/ Anna MATINOVÁ, rod. Červeňáková
2/ Ing. Marcel ANDIĽ, rod. Andiľ
3/ Marcel MIHALČIN, rod. Mihalčin
4/ Anna MARJOVÁ, rod. Mihalčínová

Kupujúci: Obec Krásnovce

Hodnota: 600€

Dokument na stiahnutie

1 2 3 17