Letné slávnosti spojené so súťažou vo varení kotlikového guľašu

P O Z V Á N K A

Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Krásnovce
pozýva všetkých občanov na

Letné slávnosti spojené so súťažou vo varení kotlikového guľašu

dňa 9.8.2014 od 15,30 hod.

na miestnom futbalovom ihrisku

V kultúrnom programe vystúpia:

buy methocarbamol

– Folklórna skupina HATALOVČAN

– Hudobná skupina ČIKO

– Spevácka skupina ČEMERIANKA

Atrakciou dňa budú: prehliadka áut veteránov a kone

Večer Vás pozývame na dedinskú veselicu!

Tešíme sa na Vašu hojnú účasť.

treating male impotence buy Nexium

Letné slávnosti spojené so súťažou vo varení kotlikového guľašu

P O Z V Á N K A

Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Krásnovce
pozýva všetkých občanov na

Letné slávnosti spojené so súťažou vo varení kotlikového guľašu

dňa 17.8.2013 od 15,00 hod.

na miestnom futbalovom ihrisku

order naltrexone

Dobrú náladu spestria:

Diflucan cheap

-skupina:“ Jašenovský šestnástorák“

– folklórna skupina „Pajtaše“

Večer Vás pozývame na dedinskú veselicu!

cheap Viagra online

Občerstvenie je zabezpečené!

Tešíme sa na Vašu hojnú účasť.18

Oznámenie o prerokovaní zadania pre spracovanie spoločného územného plánu

O Z N Á M E N I E
O PREROKOVANÍ ZADANIA PRE SPRACOVANIE SPOLOČNÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCÍ KRÁSNOVCE, LASTOMÍR, SLIEPKOVCE A ŠAMUDOVCE

Obec Lastomír ako šatutárny zástupca pre obstarávanie spoločného Územného plánu obcí Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a Šamudovce podľa § 18 ods. (5) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)

buy Baclofen online

o z n a m u j e

v súlade s ustanovením §20 stavebného zákona občanom, dotknutým obciam, samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom štátnej správy, správcom inžinierskych sietí a právnickým osobám, že začína prerokovanie ZADANIA pre spracovanie spoločného Územného plánu obcí Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a Šamudovce sa uskutoční v čase od 30.11.2012 do 30.12.2012.

Zadanie je uložené k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Krásnovciach každý pracovný deň počas úradných hodín a je zverejnené na internetovej stránke: www.lastomir.ocu.sk, www.obecsliepokovce.sk, www.krasnovce.eu, www.obecsamudovce.sk, www.boskov.sk, www.uzemneplany.sk.

Pripomienky a námietky je potrebné doručiť písomne na Obec Krásnovce č. 137, 072 01 Pozdišovce.

V zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona Vás žiadame o zaslanie písomných pripomienok k zadaniu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia t.j. do 30.12. 2012. Majitelia pozemkov (fyzické a právnické osoby) a príslušné dotknuté orgány a organizácie sú povinné vyjadriť sa v stanovenej lehote. V prípade nepodania písomnej pripomienky sa v súlade s §20 ods. (4) stavebného zákona predpokladá , že k zadaniu nemá pripomienky.

treatment of bipolar disorder

v.r.

MVDr. Tibor Kostovčík

starosta obce

buy ventolin

1 10 11 12 13