ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO
HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V MICHALOVCIACH
Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce


Č.p.: ORHZ – MI1 – 193 – 006 /2018                                                                                       Michalovce 15. júna 2018

 

na základe § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. (1) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch

v územnom obvode okresov Michalovce a Sobrance,
od 15. júna 2018 o 12.00 hodine – do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch   z a k a z u j e najmä:

 • zakladať alebo udržiavať ohne,
 • používať otvorený oheň,
 • fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety.

Obzvlášť je potrebné dodržiavať ustanovenia zakazujúce vypaľovanie porastov bylín, krov, a stromov.

Vlastníci, správcovia alebo obhospodarovatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b a podľa § 14 ods. 1 písm. n) zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky v znení neskorších predpisov p o v i n n í najmä:

 • zabezpečovať v lesoch v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracovať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok alebo určením vyhliadkových terénnych miest a hliadky vybaviť telekomunikačným zariadením na oznámenie vzniku požiaru,
 • zabezpečovať na dostupnom mieste potrebné množstvo protipožiarneho náradia v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom príjazd hasičskej techniky a uskutočnenie zásahu,
 • prijímať osobitné protipožiarne opatrenia pre plochy lesa s výskytom plošného poškodenia lesného porastu živelnou pohromou, zamerané najmä na:
  • odstraňovanie dreva poškodeného škodlivým abiotickým činiteľom do vzdialenosti 30 m od stavieb a vodných zdrojov vhodných na hasenie požiarov,
  • vytváranie protipožiarnych rozčleňovacích pásov a priesekov na rozdelenie plochy postihnutej živelnou pohromou na plochy s rozlohou najviac 10 ha,
 • vyčlenenie plôch na sústreďovanie zvyškov po ťažbe určenej na ďalšie spracovanie s celoobvodovým ochranným pásom so šírkou najmenej 10 m, z ktorej je odstránený horľavý materiál,
 • zabezpečiť, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu s hmotnosťou náplne hasiacej látky najmenej 5 kg,
 • zdržať sa v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru spaľovania

 

Riaditeľ
Okresného riaditeľstva HaZZ
plk. Mgr. Martin TEJGI