Všeobecne záväzné nariadenie obce Krásnovce

 č.1/2013

o miestnej dani z nehnuteľností

Obec Krásnovce, Obecné zastupiteľstvo v Krásnovciach v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami § 4 a súvisiacich ustanovení a § 98 zákona č. 582/2004 Z. .z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

sa uznieslo na vydaní tohto

všeobecne záväzného nariadenia Obce Krásnovce

Časť I.

Všeobecné ustanovenia

§ 1

Úvodné ustanovenie

Základné náležitosti o miestnej dani za nehnuteľnosti sú ustanovené v § 4 a nasl. zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 2

Základné ustanovenie

1.                Obec Krásnovce ako správca dane (ďalej len „správca dane“) zavádza s účinnosťou od 1.1.2013 miestnu daň z nehnuteľností.

2.                Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani z nehnuteľností v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 582/2004 Z. .z..

§ 3

Predmet úpravy VZN

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani z nehnuteľností, ktorá zahŕňa:

a)     daň z pozemkov,

b)    daň zo stavieb,

Časť II.

Daň z pozemkov

§ 4

 Základ dane

1.  Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady  a trvalé

      trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov vynásobená výmerou pozemkov v m2, pričom

     Hodnota pozemkov v eurách/ m2 pre katastrálne územie Krásnovce . 808997 podľa prílohy

     č. 1 zákona č.582/2004 Z. z.  v znení neskorších predpisov  je:

     a) OP          0,4733 €/m2

     b) TTP         0,1254 €/m2

2. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné

    pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku vynásobená výmerou pozemkov v m2, pričom

   Hodnota pozemkov v eurách/m2 pre obce s počtom do 1000 obyvateľov* podľa prílohy č. 2 zákona č.

   582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov je:

   a) stavebné pozemky                                                13,28 €/m2

   b) záhrady                                                                  1,33 €/m2

   c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy             1,33 €/m2

   *pozn.: Obec Krásnovce má 635 obyvateľov.

§ 5

Sadzba dane

1. Správca dane určuje pre  pozemky na území obce Krásnovce ročnú sadzbu dane z pozemkov:

    a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé  trávnaté porasty           0,45 %

    b)záhrady                                                                                                   0,25 %

    c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy                            0,25 %

    d) stavebné pozemky                                                                                0,25 %.

Časť III.

Daň zo stavieb

§ 6

Sadzba dane

1. Správca dane určuje pre  stavby na  území obce Krásnovce tohto všeobecne záväzného nariadenia, ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy       

    a)  0,033 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

    b)  0,100€ za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,

    c)  0,100 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,

    d)  0,130€ za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov ,

    e)  0,330 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,

    f)   0,330€ za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu  s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou ,

    g)  0,170 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) .

2.  Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,030 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia .  

Článok IV.

Spoločné, zrušovacie a záverečné ustanovenia

§ 8

Oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnuteľností

1.                Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:

Napr.

a)    pozemky, na ktorých sú cintoríny,

b)    b)pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave

                                                                                     § 9

Zrušovacie ustanovenia

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Krásnovce zo dňa  25.12.2011

§ 11

Záverečné ustanovenia

Obecné zastupiteľstvo v  Krásnovciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 12.12.2012 uznesením č.12/2012 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013.

                                                                                    MVDr.Tibor Kostovčík             

                                                                                             starosta obce

“Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“ – zaslanie správy o hodnotení činnosti

Spoločnosť DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava, splnomocnená spoločnosťou REMING CONSULT a. s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, ktorá je splnomocnená navrhovateľom navrhovanej činnosti spoločnosťou Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, predložila na Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 30.03.2015 správu o hodnotení činnosti „Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“, ktorú Vám v zmysle § 33 zákona ako dotknutej obci zasielame.

Viac v  Dokumente<<

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  na podporu záujmového vzdelávania na školský rok 2014/2015

Mesto Michalovce
Mestský urad v Michalovciach

Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania za obdobie od 1.1.2015 do 30.6.2015 vo výške 27,- €/ 1 dieťa dotácia celkom : 216€. ( Dotácia v meste Michalovce podľa VZN č.170/2014 je na rok 2015 vo výške 55,20 €/ dieťa)
doxycycline price

Zmluva buy Indocin online

Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

O B E C KRÁSNOVCE

Návrh

Všeobecne  záväzného   nariadenia

č. 2/2015

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce  Krásnovce

Návrh VZN: –  vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :   5.2.2015

–  zverejnený na internetovej adrese obce  dňa : 20.2.2015

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Krásnovciach  dňa 20.2.2015   pod č. :  1/2015

VZN  vyvesené na úradnej tabuli obce Krásnovciah   dňa : 21.2.2015

VZN nadobúda účinnosť dňom 1.3.2015

úradná pečiatka

s erbom obce

za obec :

Obecné zastupiteľstvo obce Krásnovce  na základe ust.§ 39 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov  v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov v nadväznosti   v y d á v a    toto

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE

č. 2/2015

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných  odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností na území obce  Krásnovce

PRVÁ ČASŤ

Úvodné ustanovenia

§ 1

(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenia“) je upraviť v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v obci.

(2) Nariadenie upravuje spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsob triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.

(3) Toto nariadenie sa vzťahuje na celé územie obce Krásnovce

DRUHÁ  ČASŤ

Nakladanie s komunálnymi odpadmi

§ 2

Komunálny odpad a jeho druhy

(1) Toto nariadenie sa vzťahuje na nasledujúce druhy komunálnych odpadov v súlade s ustanoveniami vyhl. MŽP SR č. 284/2001 Z. z.  ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov :

a) podskupina separovane zbierané zložky komunálnych odpadov:

20 01 01, 15 01 01 papier a lepenka,

20 01 02, 15 01 07 sklo,

15 01 02 plasty

15 01 05-VKM

15 01 04- kov

20 01 36-vyradený elektroodpad

20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,

b) podskupina odpadov zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov)

20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad,

20 02 02 zemina a kamenivo,

c) podskupina iné komunálne odpady

20 03 01 zmesový komunálny odpad,

20 03 03 odpad z čistenia ulíc,

(2) Komunálny odpad a drobný stavebný odpad  je možné na území obce Krásnovce ukladať výlučne len na tento účel vyhradených miestach.

(3) Za vyhradené miesta a lokality sa na území obce Krásnovce považujú:

zberné nádoby,

veľkokapacitné kontajnery,

plastové vrecia umiestnené v domácnostiach

§ 3

Spôsob zberu komunálneho odpadu, preprava a spôsob separovaného zberu

(1) Na území obce Krásnovce sú držitelia komunálneho odpadu povinní zhromažďovať a umiestňovať komunálny odpad  po vytriedení  podľa jednotlivých zložiek odpadov v zmysle § 2 tohto nariadenia nasledovne:

a) do zbernej nádoby umiestnenej pri každej stavbe na území obce:

b) obyvatelia – fyzické osoby sú povinní odovzdávať oddelené zložky komunálneho odpadu v rámci triedeného zberu, a to takto:

plastové vrece –  sklo,

plastové vrece  – papier,

plastové vrece  – plast

veľkokapacitný kontajner – kov

biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú obyvatelia – fyzické osoby povinné zhodnocovať kompostovaním vo svojich domácnostiach

(2) Objemný odpad sú obyvatelia povinní umiestňovať   do kontajnerov na zber objemného odpadu, ktoré sú umiestnené na obecnom pozemku pri kultúrnom dome  Krásnovce a DS v Krásnovciach

buy Colchicine

(3)

(4) Biologicky rozložiteľné odpady zo zelene   môžu držitelia týchto odpadov zhodnocovať

kompostovaním na  vlastnom pozemku.

(5) Zber, zhodnocovanie  a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zabezpečuje na území obce právnická osoba, ktorá má na tento účel uzatvorenú s obcou zmluvu (ďalej len „prepravná organizácia“) TaZS mesta Michalovce.

(6)

(7) cheap Phenergan Zamestnanci prepravnej organizácie sú oprávnení odmietnuť vyprázdniť zbernú nádobu umiestnenú pri stavbe na území obce, ak zistia, že sa v zbernej nádobe nachádza iný druh odpadu, než  je v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia prípustný.

§ 4

Nakladanie s drobným stavebným odpadom

(1) Za drobný stavebný odpad na území obce Krásnovce sa považuje:

– stará omietka, drobné úlomky stavebného materiálu, tehly, tvárnice

– keramické odpady, odpad zo zatepľovania domov – polystyrén

(2) Držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú časť zhodnotiť; zvyšnú časť je držiteľ povinný umiestniť v príslušných zberných nádobách, resp. na určených miestach pre objemný odpad, ak sa jedná o drobný stavebný odpad, ktorý nie je možné v zbernej nádobe umiestniť.

§ 6

Nakladanie s elektroodpadmi z domácností

(1) Za elektroodpad z domácností sa považuje: je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.

(2) Nakladať s elektroodpadom z domácností je možné za nasledujúcich podmienok:

elektroodpad z domácnosti v deň zberu elektroodpadu umiestniť na nevyhnutne potrebnú

dobu na zber poverenou organizáciou   na verejnom priestranstve pred svojim pozemkom

§ 7

Viagra

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými  komunálnymi odpadmi

(1) Obec nezaviedla triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov z nasledovných dôvodov :

Pôvodcovia biologicky rozložiteľných odpadov sú povinní zhodnocovať odpad kompostovaním na vlastných pozemkoch, z čoho vyplýva, že najmenej 80% obyvateľov kompostuje vlastný odpad.

TRETIA   ČASŤ

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 8

(1) Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších právnych predpisov a týmto nariadením.

(2) Všetky právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, musia zosúladiť  svoju činnosť s týmto nariadením do 2 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto  nariadenia.

(3) Obec spôsobom v obci obvyklým zabezpečí informovanie obyvateľov o dôležitých skutočnostiach vzťahujúcich sa k tomuto nariadeniu.

(4) Výšku poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krásnovce stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce Krásnovce o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

(5) Na tomto nariadení sa uznieslo  Obecné zastupiteľstvo obce Krásnovce dňa 20.2.2015

Uznesením č.1/2015

(6) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom : 1.3.2015

V Krásnovciach dňa: 20.1.2015

MVDr. Tibor Kostovčík

Starosta obce

Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia

O B E C  KRÁSNOVCE

Všeobecne  záväzné  nariadenie

č. 1/2015

o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia na území obce KRÁSNOVCE

Návrh VZN: –  vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :   5.2.2015

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Krásnovciach  dňa  20.2.02015   pod č. :  1/2015

VZN  vyvesené na úradnej tabuli obce Krásnovciach  dňa : 21.2.2015

VZN nadobúda účinnosť dňom 1.3.2015

úradná pečiatka

s erbom obce

za obec :

Obecné zastupiteľstvo v Krásnovciach na základe prenesenej pôsobnosti podľa § 6 ods. 2 zákona č. 102/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 22 a § 27 zákona č. 137/2010 o ovzduší a podľa § 2 ods. 2 a § 6 ods. 4 a 5 zákona č. 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia schválilo

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KRÁSNOVCE

č. 1/2015

O OCHRANE OVZDUŠIA A O POPLATKOCH ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA NA ÚZEMÍ OBCE KRÁSNOVCE

I. ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet nariadenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN):

– vymedzuje základné pojmy, práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia na území obce Krásnovce (ďalej len obec),

– určuje pôsobnosť obce ako orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia,

– stanovuje poplatky za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovaním malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, pričom poplatková povinnosť a oznamovacia povinnosť sa vzťahuje len na právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie,

– určuje zodpovednosť za porušenie povinnosti na úseku ochrany ovzdušia.

II. ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 2

Základné pojmy

(1) Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia (ďalej len malý zdroj) sú:

a) technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom do 300 kW,

b) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia (nad 50 MW) a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia (0,3 MW- 50MW),

c) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia,

d) skládky palív, surovín, produktov a odpadov, ak nie sú súčasťou veľkých alebo stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia

e) stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkých alebo stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia

(2) Znečisťujúcou látkou je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie.

(3) Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania sa rozumie právnická alebo fyzická osoba , ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať tento zdroj.

(4) Pri pochybnostiach o vymedzení malého zdroja znečisťovania ovzdušia, o začlenení a jeho kategorizácii rozhodne OU ŽP Michalovce.

§ 3

Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov

(1) Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní:

a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými obcou:

– požiadať obec o vydanie rozhodnutia o povolení stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie, tento súhlas je záväzným stanoviskom (§ 17 ods. 1 písm. a) Zákona o ovzduší č. 137/2010)

– požiadať obec o vydanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách (§ 17 ods. 1 písm. c) Zákona o ovzduší č. 137/2010)

– požiadať obec o vydanie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu, (§ 17 ods. 1 písm. f) Zákona o ovzduší č. 137/2010)

b) umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným osobám ku malým zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly malého zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné podklady,

c) vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou,

d) viesť prevádzkovú evidenciu o malých zdrojoch a poskytovať obvodnému úradu životného prostredia ustanovené údaje a na požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným právnickým osobám,

e) neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu.

f) v zariadeniach na spaľovanie palín sa nesmú spaľovať iné palivá, než určené výrobcom zariadení, príp. uvedené v schválenom súbore technicko-prevádzkových parametroch a technicko- organizačných opatrení na zabezpečenie prevádzky zdrojov alebo uvedené v súhlase obce.

(2) Povinnosti podľa odseku 1 písm. b) a d) sa vzťahujú len na právnické osoby a na fyzické osoby – podnikateľov.

§ 4

Pôsobnosť obce na úseku ochrany ovzdušia

(1) Obec pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia

a) sa podieľa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu,

b) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,

c) vydáva súhlas pre malé zdroje podľa § 17 ods. 1 písm. a), c) a f),

d)uloží prevádzkovateľovi malého zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti ustanovené Zákonom o ovzduší č. 137/2010 a všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia,

e) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,

f) môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,

g) môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov,

h) určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov,

i) nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu podľa § 17 ods.1 písm. f

(2) Obec v súhlasoch podľa odseku 1 písm. c) môže určiť podmienky prevádzkovania malých zdrojov.

III. ČASŤ

POVINNOSTI NIEKTORÝCH PREVÁDZKOVATEĽOV MALÝCH ZDROJOV,

URČOVANIE VÝŠKY POPLATKU

§ 5

purchase Lamisil online

Vyčlenenie malých zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje poplatková a oznamovacia povinnosť

order Aciclovir online

(1) Poplatková ani oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na:

a) malé zdroje, ktoré sú umiestnené v bytoch a rodinných domoch, v stavbách určených na individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto zdroje nevyužívajú na podnikanie,

b) malé zdroje, ktoré prevádzkuje obec,

c) malé zdroje, ktoré prevádzkujú školské a zdravotnícke zariadenia,

d) malé zdroje, ktoré prevádzkujú sociálne, charitatívne, záujmové a cirkevné organizácie

§ 6

Poplatková povinnosť

(1) Povinnosť platiť poplatky za malé zdroje sa vzťahuje na právnické osoby a na fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a prevádzkujú malý zdroj na území obce.

(2) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje:

– na kalendárny rok sumou podľa § 8 tohto VZN určenou rozhodnutím obce,

– na základe oznámených údajov podľa § 7 tohto VZN za každý malý zdroj podľa spotreby palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

§ 7

Oznamovacia povinnosť

(1) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú (náležitosti oznámenia prevádzkovateľa malého zdroja sú uvedené v prílohe č. 1 tohto VZN).

(2) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný písomne oznámiť obci aj zánik malého zdroja resp. zmenu prevádzkovateľa malého zdroja do 15 dní odo dňa zániku malého zdroja resp. zmeny a zároveň oznámiť údaje potrebné pre výpočet poplatku za obdobie príslušného roka, v ktorom malý zdroj prevádzkoval.

(3) V oznámení podľa odseku 1) je prevádzkovateľ povinný uviesť:

· základné údaje z obchodného alebo živnostenského registra,

· miesto prevádzky malého zdroja,

· umiestnenie, typ a príkon malého zdroja,

· množstvo a druh použitého paliva a surovín za uplynulý rok,

· počet prevádzkových hodín malého zdroja,

· druh a účinnosť odlučovacích zariadení.

(4)Obec preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a surovín vydá rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku a termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja.

(5)Povinnosti podľa odseku 1 sa vzťahujú len na právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie.

  • Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na prevádzkovateľa prevádzkujúceho malý zdroj na plynné palivo.

§ 8

Výška poplatku

(1) Obec preskúma údaje uvedené v oznámení a vydá rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja za predchádzajúci rok a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja.

(2) Výška poplatku pre prevádzkovateľa malého zdroja sa pre rok  stanovuje nasledovne:Poplatok za malý zdroj spaľujúci pevné palivo, za každú spotrebovanú aj začatú 1 tonu

 

a) uhoľné brikety

5,643 EUR/rok

b) hnedé uhlie

4,979 EUR/rok

c) lignit

3,983 EUR/rok

d) čierne uhlie

3,319 EUR/rok

e) koks

1,992 EUR/rok

f) drevené brikety a pelety

1,660 EUR/rok

g) drevo

purchase esomeprazole

1,328 EUR/rok

(3) Poplatok za malý zdroj spaľujúci kvapalné palivo, za každú spotrebovanú aj začatú 1 tonu

a) ťažký vykurovací olej

2,987 EUR/rok

b) ľahký vykurovací olej

2,324 EUR/rok

c) nafta

1,992 EUR/rok

(4) Poplatok za malý zdroj spaľujúci plynné palivo – zemný plyn je 3,319 EUR pri ročnej spotrebe v rozmedzí od 25 000 m3 do 40 000 m3. Pri nižšej spotrebe plynného paliva sa poplatok nevyrubuje. V prípade vyššej spotreby sa výška poplatku za malý zdroj určí ako 3,3193-násobok podielu skutočnej spotreby k maximálnej spotrebe uvedenej v prvej vete (40 000 m3).

(5) K vypočítanému poplatku sa za každých 25 kW príkonu (výkonu) aj začatých malého zdroja pripočíta 3,319 EUR.

(6) Pre ostatné malé zdroje je výška poplatku určovaná individuálne, maximálne 663,87 EUR/rok.

(7) Ročný poplatok prevádzkovateľa pozostáva  zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje v obci.

(8) Poplatok je splatný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Vymedzenie malého zdroja, na ktoré sa nevzťahuje poplatková povinnosť

Poplatková povinnosť sa nevzťahuje na:

a) malý zdroj prevádzkovaný obcou    ,
b) malý zdroj prevádzkovaný základnou školou, materskou školou a inými školskými zariadeniami,
c) malý zdroj prevádzkovaný organizáciou, poskytujúcou všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
d) malý zdroj prevádzkovaný fyzickou osobou, ak zdroj nie je pravidelne využívaný na podnikateľskú činnosť.
e) na všetky druhy krbov v podnikateľských objektoch.

§ 9
Pokuty

  1. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v § 3, odsek 1, písm. c) tohto všeobecne záväzného nariadenia uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do 663,87 EUR.
  2. Pokuty a poplatky uložené Obcou Krásnovce sú príjmom obce.
  3. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva obec prostredníctvom starostu obce, poverených zamestnancov obce a hlavného kontrolóra.

§ 10
Záverečné ustanovenia

  1. Obecné zastupiteľstvo obce Krásnovce sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa 20.2.2015 uznesením č. 1/2015
  2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.3.2015.

V Krásnovciach dňa 21.2.2015

MVDr. Tibor Kostovčík

Starosta obce

1 26 27 28 29 30 31