Letné slávnosti spojené so súťažou vo varení kotlikového guľašu

P O Z V Á N K A

Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Krásnovce
pozýva všetkých občanov na

Letné slávnosti spojené so súťažou vo varení kotlikového guľašu

dňa 17.8.2013 od 15,00 hod.

na miestnom futbalovom ihrisku

order naltrexone

Dobrú náladu spestria:

Diflucan cheap

-skupina:“ Jašenovský šestnástorák“

– folklórna skupina „Pajtaše“

Večer Vás pozývame na dedinskú veselicu!

cheap Viagra online

Občerstvenie je zabezpečené!

Tešíme sa na Vašu hojnú účasť.18

Oznámenie o prerokovaní zadania pre spracovanie spoločného územného plánu

O Z N Á M E N I E
O PREROKOVANÍ ZADANIA PRE SPRACOVANIE SPOLOČNÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCÍ KRÁSNOVCE, LASTOMÍR, SLIEPKOVCE A ŠAMUDOVCE

Obec Lastomír ako šatutárny zástupca pre obstarávanie spoločného Územného plánu obcí Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a Šamudovce podľa § 18 ods. (5) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)

buy Baclofen online

o z n a m u j e

v súlade s ustanovením §20 stavebného zákona občanom, dotknutým obciam, samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom štátnej správy, správcom inžinierskych sietí a právnickým osobám, že začína prerokovanie ZADANIA pre spracovanie spoločného Územného plánu obcí Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a Šamudovce sa uskutoční v čase od 30.11.2012 do 30.12.2012.

Zadanie je uložené k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Krásnovciach každý pracovný deň počas úradných hodín a je zverejnené na internetovej stránke: www.lastomir.ocu.sk, www.obecsliepokovce.sk, www.krasnovce.eu, www.obecsamudovce.sk, www.boskov.sk, www.uzemneplany.sk.

Pripomienky a námietky je potrebné doručiť písomne na Obec Krásnovce č. 137, 072 01 Pozdišovce.

V zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona Vás žiadame o zaslanie písomných pripomienok k zadaniu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia t.j. do 30.12. 2012. Majitelia pozemkov (fyzické a právnické osoby) a príslušné dotknuté orgány a organizácie sú povinné vyjadriť sa v stanovenej lehote. V prípade nepodania písomnej pripomienky sa v súlade s §20 ods. (4) stavebného zákona predpokladá , že k zadaniu nemá pripomienky.

treatment of bipolar disorder

v.r.

MVDr. Tibor Kostovčík

starosta obce

buy ventolin

Oznámenie rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia Michalovce

Oznámenie
rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia Michalovce pod č. 2012/00156 zo dňa 12.6.2012
verejnou vyhláškou

v zmysle ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení – stavebného povolenia vodnej stavby „Obec Krásnovce – kanalizácia“ v zmysle ust. § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Stavba bude realizovaná na parcelách:

buy Nolvadex online

Furosemide online

Na základe žiadosti stavebníka: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice

o vydanie stavebného rozhodnutia podľa § 26 vodného zákona. Obvodný úrad životného prostredia Michalovce ako príslušný orgán štátnej správy túto preskúmal a na základe výsledku konania a miestneho zisťovania vykonaného konania dňa 14.3.2012 povolil realizáciu vodnej stavby „Obec Krásnovce – kanalizácia“.

Fluconazole no prescription

Účastníci konania môžu do predmetného rozhodnutia nahliadnuť na Obvodnom úrade životného prostredia Michalovce a na Obecnom úrade v obci Krásnovce.

Oznámenie o začatí obstarávania spoločného územného plánu

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ OBSTARÁVANIA SPOLOČNÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE LASTOMÍR, SLIEPKOVCE, KRÁSNOVCE, ŠAMUDOVCE

V zmysle § 11 odst. (3), § 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení oznamujeme, že obce Lastomír, Sliepkovce, Krásnovce, Šamudovcezačali dňom 19.6.2012 prípravné práce na obstarávanie spoločného územného plánu obce Lastomír, Sliepkovce, Krásnovce, Šamudovce.

  • Vyzývame občanov obce Krásnovce, vlastníkov pozemkov, občianske združenia a občianske iniciatívy, podnikateľov, vlastníkov stavieb verejného dopravného a technického vybavenia riešeného územia, aby poskytli informácie a podklady týkajúce sa katastrálneho územia obce, definovali svoje požiadavky, námety a odporúčania pre riešenie územného plánu obce.
  • Žiadame dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy a organizácie v termíne o poskytnutie podkladov, stratégií, programov a projektov uvedených v §7a stavebného zákona ako „ostatné podklady“. Ide najmä o podklady ochrany prírody a tvorby ŽP a krajiny, ochrany kultúrneho ahistorického dedičstva, projekty pozemkových úprav, lesných a vodohospodárskych úprav pozemkov, koncepcie riešenia dopravnej a technickej infraštruktúry a regionálneho rozvoja. Tieto podklady, pokiaľ sú spracované, sa povinne využívajú pri spracovaní územného plánu.

Námety, požiadavky, podklady a informácie dotknutých orgánov, organizácií, právnických a fyzických osôb je potrebné predložiť v termíne do 30 dní od zverejnenia oznámenia na obecnej tabuli, resp. do 30 dní od doručenia tohto oznámenia na adresu obecného úradu.

1 25 26 27 28