VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľky materskej školy.

cheap Colchicine

OBEC KRÁSNOVCE

IČO :00325368,  DIČO 2020738929 www.krasnovce.minet.sk .tel:056/6422892

e- mail :krasnovce@minet.sk           mobil: 0905362457

Zriaďovateľ Materskej školy Krásnovce č.86, 072 01 Krásnovce

treating cancer tumors vyhlasuje

podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods.3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Xenical 120 mg VÝBEROVÉKONANIE

na obsadenie funkcie: riaditeľky materskej školy

Termín podania prihlášky: najneskôr do 20.5.2014 do 12.00hod.

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu: Obec Krásnovce , obecný úrad , 072 01 Krásnovce č.131

Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa a označenie: „Výberové konanie MŠ Krásnovce – neotvárať !“

Bližšie informácie v prílohe