Záverečný účet Obce Krásnovce za rok 2014

Záverečný účet

Obce Krásnovce

 

za rok 2014

 

 

 

 

 

Návrh vyvesený: 2.4.2015

 

Návrh zvesený: 19.4.2015

 

Schválené OZ v Krásnovciach Uznesením č.: 4/2015 dňa 11.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           MVDr. Tibor Kostovčík

                                                                                starosta obce

Záverečný účet obce za rok 2014

 

         OBSAH :

 

 1. Rozpočet obce na rok 2014

 1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014

 1. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

 1. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2014

 1. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu za rok 2014

 1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014

 1. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014

 1. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.

 1. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  • zriadeným a založeným právnickým osobám
  • ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
  • štátnemu rozpočtu
  • štátnym fondom

 

 

 

 

 

 

Záverečný účet Obce Krásnovce za rok 2014

 

 1. Rozpočet obce na rok 2014

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2014.

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce vrátane finančných operácií na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný  rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový, záporný rozdiel finančných operácií bol vykrytý prebytkom bežného  rozpočtu.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2013 uznesením č. 8/13,

zároveň OZ rozhodlo o neuplatňovaní programov vo výdavkoch obce uznesením č. 9/13.

Bol zmenený :

         –     1. zmena    schválená dňa 02.05.2014 – starosta obce

 • zmena  schválená  dňa 28.05.2014 – OZ uznesenie č. 3/2014
 • zmena   schválená dňa 6.8.2014 –  OZ uznesenie č. 9/2014
 • zmena schválená dňa 20.8.2014 – starosta obce
 • zmena  schválená dňa 30.11.2014 – starosta obce
 • a 7. Zmena schválená 02.12.2014 – starosta obce

Rozpočet obce k 31.12.2014 v €

 

  Rozpočet Rozpočet

po zmenách

Príjmy rozpočtu 152 581,94 163 673,81
z toho :    
Bežné príjmy 152 581,94 163 673,81
Kapitálové príjmy 0,00 0,00
Výdavky rozpočtu 142 981,94 160 073,81
z toho :    
Bežné výdavky 142 981,94 158 573,81
Kapitálové výdavky 0,00 1 500,00
Rozpočet obce bez FO

( ) prebytok

(-) schodok

9 600,00 3 600,00
Finančné operácie    
Finančné príjmy 0,00 6 000,00
Finančné výdavky 9 600,00 9 600,00
Zostatok FO -9 600,00 -3 600,00
Výsledok RH obce vrátane FO na rok 2014 0,00 0,00

 

 

 1. Rozbor plnenia celkových príjmov za rok 2014 v €

 

Rozpočet po úpravách Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia
169 673,81 171 862,44 101,29

 

 

1) Bežné príjmy :

 

Rozpočet po úpravách Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia
163 673,81 165 862,44 101,34

 

 

1a) Bežné príjmy daňové:

 Názov daňového príjmu Rozpočet po úpravách Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenie
111 – výnos dane z PFO – podielové 127 390,00 127 736,48 100,27
121 – daň z nehnuteľností 12 205,00 12 289,02 100,69
133 001 – daň za psa 450,00 472,50 105,00
133 013 – poplatok za TKO 5 200,00 5479,84 105,38
Spolu: 145 245,00 145 977,84 100,50

Komentár: Bežné daňové príjmy boli naplnené , mierne sa zvýšil aj výber poplatkov za TKO v obci a daň za psa.

 

 

1b) Bežné príjmy nedaňové:

 

buy isotretinoin online

 Názov nedaňového príjmu Rozpočet po úpravách Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenie
212 – Prenájom 1 785,00 2 326,19 130,32
221,222 – Ostatné poplatky a pokuty 2 200,00 2 613,30 118,78
223 – Ostatné služby,stravovanie,školné 5 135,00 5 633,44 109,71
242 – Úroky 5,00 7,74 154,80
292 – Dobropis, vratky 191,00 191,12 100,10
Spolu: 9 316,00 10 771,79 115,63

Komentár: Príjmy z vlastníctva majetku, služby, administratívne poplatky, vrátky  a bankové úroky prekročili plánované  očakávania príjmovej časti rozpočtu vo všetkých položkách.

(najmä prenájom pozemkov na dobu určitú  – fi. TUCAN – výstavba kanalizácie)

 

 

1c) Bežné príjmy – granty a transfery :

 

 Názov príjmu Rozpočet po úpravách Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenie
granty a transfery mimo VS 3 600,00 3 600,00 100,00
transfery VS 5 512,81 5 512,81 100,00
Spolu: 9 112,81 9 112,8/1 100,00

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery :

 

P.č. Poskytovateľ  Suma v € Účel
1. Dar Nafta a.s. Gbely 1 000,00 Kultúrne a športové akcie
2. SPEKOSVIP 100,00 Oslavy dňa obce
3. TUCON a.s. 500,00 Oslavy dňa obce
4. RRZ pri MŠ 2 000,00 Na opravu strechy MŠ
5. Obvodný úrad Michalovce 204,27 REGOB
6. Obvodný úrad Michalovce 2 007,13 Voľby prezidenta 1. A 2. kolo
7. Obvodný úrad Michalovce 1 545,82 Voľby EP
8. Obvodný úrad Michalovce 540,85 Voľby OSO
9. Okresný úrad Košice školstvo 1 085,00 MŠ – predškoláci
10. Okresný úrad Košice ŽP 49,00 Úrad pre ŽP
11. Obvodný úrad Michalovce 54,00 Skladník CO
12. MDCaT SR 26,74 Úrad pre CDaPK

Komentár:  Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom, nevyčerpané prostriedky boli vrátené do ŠR do 31.12.2014.

2) Kapitálové príjmy :

 

Rozpočet po úpravách Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia
0,00 0,00 xxx

Komentár: Obec nemala v roku 2014  kapitálové príjmy.

3) Príjmové finančné operácie :

 

Rozpočet po úpravách Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia
6 000,00 6 000,00 100,00

Komentár: Čerpanie prostriedkov RF –  na splátku istiny investičného úveru obce.

 1. Rozbor čerpania celkových výdavkov za rok 2014 v €

Rozpočet po úpravách Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia
169 673,81 167 390,12 98,65

1) Bežné výdavky :

 

Rozpočet po úpravách Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia
158 573,81 151 123,64 95,30

Prehľad výdavkov bežného rozpočtu (600)  podľa funkčnej klasifikácie :     

Cytotec without prescription

 Názov funkčnej klasifikácie Rozpočet po úpravách Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia
01116 Obce – chod obecného úradu a obce 68 325,27 64 783,64 94,80
0112 Finančná a rozpočt.oblasť – poplatky 428,00 421,06 98,40
0160 všeobecné verejné služby – voľby 4 093,80 4 093,80 100,00
0170 transakcie verejného dlhu – úroky 2 150,00 2 138,52 99,50
0320 bezpečnosť a ochrana před požiarmi 200,00 199,20 99,60
0443 výstavba – stavebný úrad 200,00 115,53 57,80
0451 cestná doprava 576,74 257,74 44,70
0510 nakladanie s odpadmi 6 307,00 6 177,54 97,90
0540 ochrana prírody a krajiny 693,00 686,23 99,00
0620 rozvoj obce – služby 2 111,00 1 763,88 83,60
0640 verejné osvetlenie 1 500,00 1 393,13 92,90
0660 občianska vybavenosť 1 400,00 1 396,75 99,80
0810 rekreačné a športové služby – futbal 2 490,00 2 486,39 99,90
08209 ost.kultúrne služby – akcie 2 980,00 2 977,88 99,90
0830 vysielacie a vydavateľské 145,00 103,46 71,40
0840 obecný cintorín a DS 2 010,00 1 718,97 85,50
09111 materské školy 49 604,00 47 982,43 96,70
09502 centrá voľného času 500,00 302,40 60,50
09601 školské stravovanie – jedáleň 12 565,00 11 916,25 94,80
10202 ďalšie sociálne služby – dôchodcovia 295,00 208,84 70,80

Prehľad výdavkov bežného rozpočtu (600) podľa ekonomickej klasifikácie :

 Názov ekonomickej klasifikácie Rozpočet po úpravách Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia
610 – mzdy, platy a ostatné osobné

vyrovnania

65 359,00 64 334,64 98,43
620 – poistné a príspevky do poisťovní 25 940,79 25 233,35 97,27
630 – tovary a služby 58 534,02 55 614,88 95,01
640 –  bežné transfery (členské, príspevky, .. 6 590,00 3 802,25 57,70
650 – splácanie úrokov 2 150,00 2 138,52 99,47

Komentár: Obec kontrolovala rozpočtové výdavky v súlade s predpokladaným rozpočtom. Vzhľadom na finančnú situáciu a celkovú zadlženosť obce bolo čerpanie rozpočtových výdavkov podriadené kontrole zo strany vedenia obce. Výdavky boli čerpané hospodárne, účinne a účelne podľa potrieb chodu obce a starostlivosti o majetok obce.

2) Kapitálové výdavky :

 

Rozpočet po úpravách Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia
1 500,00 1 487,06 99,14

717001 – stavby  – altánok pri OcÚ ako súčasť oddychovej zóny – 1 487,06 €

3) Výdavkové finančné operácie :

 

Rozpočet po úpravách Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia
9 600,00 9 600,00              100,00       

Splátky úverov a pôžičiek:

01116  821005 – splátka investičného úveru obce  9 600,00 €

 1. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2014

 

 

Hospodárenie obce

 

Skutočnosť k 31.12.2014

Bežné  príjmy spolu 165 862,44
Bežné výdavky spolu 151 123,64
Bežný rozpočet 14 738,80
Kapitálové  príjmy spolu 0,00
Kapitálové  výdavky spolu 1 487,06
Kapitálový rozpočet -1 487,06
Prebytok  bežného a kapitálového rozpočtu 13 251,74
Vylúčenie z prebytku 0,00
Upravený prebytok  bežného a kapitálového rozpočtu 13 251,74
Príjmy z finančných operácií 6 000,00
Výdavky z finančných operácií 9 600,00
Rozdiel finančných operácií -3 600,00
Príjmy spolu 171 862,44
VÝDAVKY SPOLU 162 210,70
Hospodárenie obce 9 651,74
Vylúčenie z prebytku 0,00
Upravené hospodárenie obce 9 651,74

Prebytok rozpočtu v sume 9 651,74 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na:

 • tvorbu rezervného fondu               9 651,74. EUR

 

 

 1. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z. z. Rezervný fond vedie sa na samostatnom bankovom účte spolu s ostatnými fondmi. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný Suma v €
ZS k 1.1.2014 1 374,56
Prírastky – prebytok RH 2013 6 964,98
Úbytky  – splátka istiny OZ uz. č. 3/2014 28.5.14

–          Splátka istiny OZ uz. č. 9/2014    6.8.14

                      -2 000,00

-4 000,00

KZ k 31.12.2014                        2 339,54

Stav BÚ rezervného fondu k 31.12.2014 je v súlade s vykázaním zostatku RF k 31.12.2014 vo výške 2 339,54 €.

 

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva a a vnútorná smernica o SF.

Sociálny fond Suma v €
ZS k 1.1.2014   84,96
Prírastky – povinný prídel –    1,50    %

–          Úroky BÚ

559,78

0,08

Úbytky – čerpanie SF – stravné zamestnancov

príspevok na regeneráciu

                      – 282,30

– 273,84

KZ k 31.12.2014 88,68

Stav BÚ sociálneho fondu k 31.12.2014 je v súlade s vykázaním zostatku SF k 31.12.2014 vo výške 88,68 €.

 

 1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v €

 

A K T Í V A

Názov  ZS  k  1.1.2014 KZ k 31.12.2014
Majetok spolu 487 458,52 466 190,39
Neobežný majetok spolu 476 677,21 453 111,27
Z toho : Dlhodobý nehmotný majetok 813,85 813,85
             Dlhodobý hmotný majetok 353 923,30 330 357,36
             Dlhodobý finančný majetok 121 940,06 121 940,06
Obežný majetok spolu 10 384,21 12 578,69
Z toho: Zásoby 111,78 55,07
            Zúčtovanie medzi subjektmi VS 1 511,73 0,00
            Krátkodobé pohľadávky 83,88 43,43
            Finančné účty 8 676,82 12 480,19
Časové rozlíšenie 397,10 500,43

 

P A S Í V A

Názov ZS  k  1.1.2014 KZ  k  31.12.2014
Vlastné imanie a záväzky spolu 487 458,52 466 190,39
Vlastné imanie 224 962,70 230 544,12
Z toho: Oceňovacie rozdiely 0,00
            Fondy 0,00
            Výsledok hospodárenia 224 962,70 230 544,12
Záväzky 80 057,40 65 100,50
Z toho: Rezervy 5 095,13 300,00
            Zúčtovanie medzi subjektmi VS 66,36 0,00
            Dlhodobé záväzky 84,96 88,68
            Krátkodobé záväzky 1 028,95 529,82
            Bankové úvery a výpomoci 73 782,00 64 182,00
Časové rozlíšenie 182 438,42 170 545,77

 

 

 1. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014

Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:

 • voči bankám        64 182,00   €
 • voči dodávateľom                            358,06   €
 • prijaté preddavky na stravu 165,76    €
 • orgány zdravotného poistenia              6,00   €

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

 1. a) celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
 2. b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka

Úverová zaťaženosť obce:

 

 1.1.2014  31.12.2014
Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka 150 741,74 163 227,55
Suma dlhu (zostatok obchodných úverov) 73 782,00 64 182,00
% dlhu 48,95 39,32
Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov 16 472,44 11 738,52
% splátok 10,93 7,19

 

 

 1. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým

    osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.

Obec v roku 2014 poskytla dotáciu na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

cheap Zithromax

Žiadateľ dotácie

Účelové určenie dotácie : uviesť

– bežné výdavky

– kapitálové výdavky

– 1 –

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

 

– 2 –

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

– 3 –

Rozdiel

(stĺ.2 – stĺ.3 )

 

 

– 4 –

Telovýchovná jednota POKROK Krásnovce 2 100,00 2 100,00 0,00

K 31.12.2014 bola vyúčtovaná celá dotácia.

 1. Finančné usporiadanie vzťahov voči

 

 1. zriadeným a založeným právnickým osobám
 2. štátnemu rozpočtu
 3. štátnym fondom
 4. rozpočtom iných obcí
 5. rozpočtom VÚC
 6. právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom – granty a dary

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a)Voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Obec nie je zriaďovateľom , resp. zakladateľom právnických osôb

 1. b) Štátnemu rozpočtu

 

Poskytovateľ

 

 

  

        – 1 –

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, ….

– bežné výdavky

– kapitálové výdavky

– 2 –

Suma  poskytnutých

finančných prostriedkov

 

– 3 –

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 

– 4 –

Rozdiel

(stĺ.3 – stĺ.4 )

 

 

– 5 –

OÚ Michalovce BT – PV ŠS REGOB 204,27 204,27 0,00
OÚ Michalovce BT – voľby prezident 1. a 2. kolo 2 007,13 2 007,13 0,00
OÚ Michalovce BT – EP 1 545,82 1 545,82 0,00
OÚ Michalovce BT – OSO  540,85        494,56 46,29
OÚ Košice BT – PV ŠS – MŠ 1 085,00 1 085,00 0,00
OÚ ŽP Košice BT – PV ŠS – ŽP 49,00 49,00 0,00
OÚ CO Michalovce BT – odmena skladník CO 54,00 54,00 0,00
MDCaT SR BT – PV ŠS – CDa PK 26,74 0,00 26,74

Poskytnuté transfery boli zúčtované v stanovených termínoch, nevyčerpané prostriedky  boli vrátené poskytovateľom do 31.12.2014.

 

 1. c) Voči štátnym fondom

 

Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d)Voči rozpočtom iných obcí

 

Obec Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov  Rozdiel
Mesto Michalovce – SOCÚ – nedoplatok 395,06 452,38 -56,52

Nedoplatok za vyúčtovanie nákladov IV. Q. 2014 SOCÚ Michalovce vo výške 56,52 € bol uhradený v 1/2015.

 

e)Voči rozpočtu VÚC

 

Obec nemala v roku 2014žiadne vzťahy s rozpočtom VÚC.

 1. f) právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom – granty a dary

Poskytovateľ

 

 

  

– 1 –

Účelové určenie grantu, daru

– bežné výdavky

 

 

– 2 –

Suma  poskytnutých

finančných prostriedkov

– 3 –

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 

– 4 –

Rozdiel

(stĺ.3 – stĺ.4 )

 

– 5 –

 Nafta a.s. Gbely Dar – kultúrne a šport. akcie 1 000,00 1 000,00 0,00
EPEKOSVIP Dar – dni obce 100,00 100,00 0,00
TUCON a.s. Dar – dni obce 500,00 500,00 0,00
RRZ pri MŠ Transfer – oprava strechy MŠ 2 000,00 2 000,00 0,00

 

V Krásnovciach, dňa 28.02.2015

 

 

Vypracovala: Emília Vajdová                        

 

            Predkladá: MVDr. Tibor Kostovčík

                                                                                                          Starosta obce

Pôvodný dokument na stiahnutie