Archív

Územný plán obce

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie obce KRÁSNOVCE č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dokument na stiahnutie