Archív

Územný plán obce

Zmluvy


 • Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

  Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemky Krásnovce, parc.č. 1796, CKN; 1792, CKN; LV 624 Oprávnený: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice > Dokument na stiahnutie

 • Zmluva o audítorskej činnosti

  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – odberateľ výkonu štatutárneho auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej uzávierky obce ku 31.12.2021 Vykonávateľ: EKONAUDIT SERVICES, s.r.o. Objednávateľ: Obec Krásnovce Hodnota: 500€ Dokument na stiahnutie

 • Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Poskytovateľ: Nadácia EPH Príjemca: Obec Krásnovce Hodnota: 1000€ Dokument na stiahnutie

 • Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu…

  Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku Poskytovateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť Objednávateľ: Obec Krásnovce Hodnota: 500€ Dokument na stiahnutie

 • Dodatok k zmluve o pripojení služby sledovanie TV

  Dodatok k zmluve o pripojení služby sledovanie TV Poskytovateľ: Minet Slovakia s.r.o. Objednávateľ: Obec Krásnovce Hodnota: 6,60€ mesačne Dokument na stiahnutie

 • Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi – Aktivita č.1

  Dohoda č.21/42/010/23 o pomoci v hmotnej núdzi Vykonávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Saleziánov 1, Michalovce > Dokument na stiahnutie