Oznamy

Všeobecne záväzné nariadenie

Všeobecne záväzné nariadenie obce KRÁSNOVCE č. 1/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Všeobecne záväzné nariadenie

LETNÉ DEDINSKÉ SLÁVNOSTI

                     P O Z V Á N K A   Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Krásnovce Vás srdečne pozýva   LETNÉ DEDINSKÉ SLÁVNOSTI spojené so súťažou vo varení...

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK DOMU SMÚTKU a CINTORÍNSKY PORIADOK v obci Krásnovce

    PREVÁDZKOVÝ PORIADOK  DOMU SMÚTKU a CINTORÍNSKY  PORIADOK v obci Krásnovce  

Záverečný účet Obce Krásnovce za rok 2014

Záverečný účet Obce Krásnovce   za rok 2014    

“Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“ – zaslanie správy o hodnotení činnosti

Spoločnosť DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava, splnomocnená spoločnosťou REMING CONSULT a. s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, ktorá je splnomocnená navrhovateľom navrhovanej činnosti spoločnosťou Železnice...

Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

O B E C KRÁSNOVCE Návrh Všeobecne  záväzného   nariadenia č. 2/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce  Krásnovce Návrh VZN: –  vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :  ...