Archív

Územný plán obce

Oznamy


  • Oznámenie rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia Michalovce

    Oznámenie rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia Michalovce pod č. 2012/00156 zo dňa 12.6.2012 verejnou vyhláškou v zmysle ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení […]

  • Oznámenie o začatí obstarávania spoločného územného plánu

    OZNÁMENIE O ZAČATÍ OBSTARÁVANIA SPOLOČNÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE LASTOMÍR, SLIEPKOVCE, KRÁSNOVCE, ŠAMUDOVCE V zmysle § 11 odst. (3), § 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku […]

  • OZNÁMENIE o začatí územného konania

    OBEC KRÁSNOVCE Stavebný úrad Obecný úrad Krásnovce 131 , 072 01 Krásnovce Číslo: 7694/2011      V Krásnovciach, dňa:24.10.2011 buy Disulfiram online OZNÁMENIE Naltrexone no prescription o začatí územného konania […]