Fotogalérie

Fotografie zo života obce

Povinné zverejňovanie

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok podľa novely občianského zákonníka 546/2010

Obec

Adresa, úradné hodiny, informácie o obci

Oznamy

Dôležité oznamy

Novinky

Zmluvy

Zmluva o poskytovaní verejných služieb – balík služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb – balík služieb Slovak Telekom, a.s. Mesačná platba: 19,99€ > Zmluva

Obalka

“Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“ – zaslanie správy o hodnotení činnosti

Spoločnosť DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava, splnomocnená spoločnosťou REMING CONSULT a. s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, ktorá je splnomocnená navrhovateľom navrhovanej činnosti spoločnosťou Železnice...

Zmluvy

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  na podporu záujmového vzdelávania na školský rok 2014/2015 Mesto Michalovce Mestský urad v Michalovciach Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania za...

Zmluvy

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu v zmysle §20 a násl. Zákona č.369/1990 Z.z. Zmluva

Obalka

Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

O B E C KRÁSNOVCE Návrh Všeobecne  záväzného   nariadenia č. 2/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce  Krásnovce Návrh VZN: –  vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :  ...

Obalka

Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia

O B E C  KRÁSNOVCE Všeobecne  záväzné  nariadenie č. 1/2015 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia na území obce KRÁSNOVCE Návrh VZN: –  vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :   5.2.2015...