Fotogalérie

Fotografie zo života obce

Povinné zverejňovanie

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok podľa novely občianského zákonníka 546/2010

Obec

Adresa, úradné hodiny, informácie o obci

Oznamy

Dôležité oznamy

Novinky

Zmluvy

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu v zmysle §20 a násl. Zákona č.369/1990 Z.z. Zmluva

Obalka

Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

O B E C KRÁSNOVCE Návrh Všeobecne  záväzného   nariadenia č. 2/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce  Krásnovce Návrh VZN: –  vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :  ...

Obalka

Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia

O B E C  KRÁSNOVCE Všeobecne  záväzné  nariadenie č. 1/2015 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia na území obce KRÁSNOVCE Návrh VZN: –  vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :   5.2.2015...

Zmluvy

Zmluva o vykonávaní niektorých činností pracovnej zdravotnej služby

Zmluva č.1/2014 o vykonávaní niektorých činností pracovnej zdravotnej služby v rozsahu §30a ods.5 zákona č.355/2007 Z.z. Ing. Vladimír Tkáč Suma: 10€ mesačne Zmluva

Zmluvy

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Východoslovenská vodárenská spoločnosť   Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

volebni_urna1

Výsledky komunálnych volieb 2014

VÝSLEDKY  VOLIEB  DO   ORGÁNOV  SAMOSPRÁVY konané dňa 15.11.2014