Krásnovce

Archív

Územný plán obce

Oznamy

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedené formou verejnej vyhlášky Požadovaný ...
Čítať Viac
Záverečný účet Obce Krásnovce za rok 2019 - návrh > Dokument na stiahnutie ...
Čítať Viac
Schválenie zámeru uzatvoriť Kúpnu zmluvu na predaj nehnuteľnosti Cena vo výške určenej znaleckým posudkom - 1,41€ Mgr.Ľubica Voroňáková a Ján ...
Čítať Viac
OZNÁMENIE FUNKCIÍ, ZAMESTNANÍ, ČINNOSTÍ A MAJETKOVÝCH POMEROV VEREJNÉHO FUNKCIONÁRA A) Základné údaje o verejnom funkcionárovi Titul, meno, priezvisko: MVDr. Tibor ...
Čítať Viac
Súhrn opatrení prijatých po krízovom štábe 12. marca 2020 Železničná doprava Medzinárodné vlaky nebudú od 13. marca 7:00 hod premávať ...
Čítať Viac
Návrh rozpočtu obce Krásnovce na roky 2020 až 2022 Dokument na stiahnutie ...
Čítať Viac
Záznam z vyhodnotenia ponúk - Detské ihrisko obec Krásnovce Úspešný uchádzač : Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 ...
Čítať Viac